Enviro Quality Control 
Daalseweg 1b 
NL 3611 AA Oud-Zuilen 

ing. A. Steerenberg 

T: +31 30 244 1404 
F: +31 30 244 1406 

Stuur e-mail 

EQC.nu Nieuwsbrief 
Aanmelden 
Archief 

Enviro Quality Control als eerste in Nederland geaccrediteerd conform AS SIKB 6900
Enviro Quality Control uit Maarssen heeft de vereiste accreditatie voor inspecties van IBC-werken volgens ISO/IEC 17020:2012, AS SIKB 6900, voor het protocol AS 6901 een isolerende constructie (HDPE-folie, bentonietmat, zand-bentonietpolymeergel) met deklaag behaald. Enviro Quality Control (EQC) is hiermee de eerste in Nederland.

Onder andere AEC-bodemassen en -slakken, of slakken die vrijkomen bij metaalproductie worden toegepast als IBC bouwstof. IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast samen met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen.

Praktische toepassing van IBC-bouwstoffen vindt plaats in de aanleg van onder meer wegconstructies. Om deze bouwstoffen adequaat te scheiden van de bodem, worden bodembeschermende voorzieningen aangebracht. Hierop heeft de accreditatie in eerste instantie betrekking, maar deze kan ook bij de afdichting van stortplaatsen worden toegepast.


Renovatie A27 Flevoland, combinatie-afdichting HDPE-folie en bentonietmat.

Om de kwaliteit van de aangelegde bodembeschermende voorziening tijdens aanleg- en gebruiksfase te borgen, is door het SIKB het inspectieprotocol 'AS 6900 Inspectie werk met IBC bouwstof' opgesteld. Vanaf 1 januari 2015 dienen alle IBC-werken aantoonbaar te voldoen aan de eisen van AS 6900, zowel tijdens aanleg - als in de gebruiksfase. Hierbij hoort het AS 6901 protocol: "Inspectie bij aanleg van IBC-werk".


Aanleg N381 Drachten - Nanningaweg, AEC bodemas-afdichting met HDPE-folie.

Indien er tijdens de aanleg wordt voldaan aan de eisen uit het protocol, wordt door Enviro Quality Control een "Verklaring inspectie bij aanleg van een werk waarin IBC-bouwstof wordt toegepast" afgegeven. In de loop van de gebruiksfase zal periodiek worden geïnspecteerd om conformiteit te blijven toetsen.
Langjarige inspectie-ervaring alsmede bijdrage aan de totstandkoming van het AS 6900 accreditatie schema, maakt dat Enviro Quality Control inspectie als onderdeel van haar geaccrediteerde dienstverlening zal aanbieden. Momenteel is de accreditatie voor het protocol AS 6901 gerealiseerd.


Aanleg combinatie-afdichting stortplaats AVRI Geldermalsen.

Lees hier een persbericht in pdf-formaat!Levensduur Geologger minimaal 100 jaar
TNO Industrie en Techniek heeft het onderzoek naar de levensduurverwachting van het lekdetectiesysteem Geologger, in opdracht van NV Afvalverwerking Het Friese Pad, afgerond.
De conclusie van TNO is dat de Geologger-kabel minimaal 100 jaar meegaat. Met deze conclusie is er geen belemmering meer om een enkelvoudige afdichting met Geologger ook in andere provincies dan Flevoland toe te passen. Dat feit kan ook in het nieuwe Stortbesluit worden meegenomen.


Uitbreiding bedrijfsterrein Heros
Heros te Sluiskil is een bedrijf dat sterk groeit en er worden steeds meer nieuwe activiteiten ontwikkeld op het bedrijfsterrein. Een voornaam aandeel daarin is de ontwikkeling van het Biopark-Terneuzen, waarbij Heros het afvalwater uit het nabij te vestigen tuinbouwgebied gaat verwerken. Ook de bouw van een biodieselfabriek op het terrein van Heros is in volle gang. Om dit alles de realiseren is het naastgelegen terrein van 8 ha aangekocht.
Een voorwaarde bij de koop was dat de activiteiten op dit terrein aan de Sluiskilse kant aan het zicht worden ontrokken door de aanleg van een landschapswal.
De aanleg van deze landschapswal, waarbij een onderafdichting is aangebracht, is door EQC ge�nspecteerd. Deze afdichting wordt gecontroleerd met behulp van het lekdetectiesysteem Geologger.
   Commentaar op (concept) gelijkwaardigheidsbeoordeling Geologger
IPO heeft ons medegedeeld dat het gezamenlijk commentaar van Afvalzorg Deponie, NV Afvalverwerking Het Friese Pad, C2 Rotterdam en Progeo Monitoring GmbH op de gelijkwaardigheidsbeoordeling van Geologger verwerkt is in een nieuw rapport. Verwacht wordt dat het vaststellen van het rapport binnen enkele maanden op de agenda van IPO komt te staan.
De bovengenoemde partijen hebben het Ministerie van VROM en Bodemplus aangeboden om samen te werken aan de herziening van het Stortbesluit. Op dit aanbod hebben VROM en Bodemplus nog niet gereageerd.


Verbreding A2 Culemborg-Deil
Het project Verbreding A2 Culemborg-Deil heeft als doel het verbeteren van de verkeersafwikkeling op de A2 en de aansluitingen, het terugdringen van het sluipverkeer, het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefmilieu. De A2 wordt hiervoor verbreed van 2 x 2 naar 2 x 4 rijstroken over een lengte van 12 km, met de mogelijkheid voor een toekomstige aan te leggen 5de rijstrook. Enviro Quality Control heeft van de Combinatie Heijmans � Martens Van Oord V.O.F. de opdracht gekregen voor de kwaliteitscontrole van de afdichtingsconstructie op het CAT II ophoogmateriaal. De opdrachtgever voor deze verbreding, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stelde de eis dat een geaccrediteerde inspectie-instelling de hele afdichtingsconstructie zou inspecteren. EQC heeft deze accreditatie al sinds 2005. De werkzaamheden zijn gestart in maart 2007 de oplevering wordt verwacht uiterlijk in augustus 2010.
Stortplaats Het Friese Pad is afgedicht
In mei zijn op stortplaats Het Friese Pad de laatste doorvoeringen in de kunststoffolie gemaakt, wat betekent dat de stortplaats nu is afgedicht. Met behulp van het lek-detectiesysteem Geologger zal nu worden vastgesteld of er in aanlegfase schade aan de afdichting is ontstaan. De bouw van de 9-holes golfbaan is in volle gang.
Geologger als extra controle voor de vloeistofdichtheid bij VAR
VAR is gestart met de bouw van een gft-vergistings-installatie. In de installatie wordt jaarlijks zestigduizend ton gft-afval verwerkt tot groene stroom. Met de bouw is een investering van 11,5 miljoen euro gemoeid. Als alles volgens plan verloopt, is de vergistingscentrale eind van dit jaar in werking.
Als extra controle van de vloeistofdicht-heid is het lekdetectiesysteem Geologger aangelegd. Met het systeem kan zowel de temperatuur, de vochtigheid als de vloeistofdichtheid onder de installatie worden vastgesteld. De vergister wordt gebouwd op het VAR- terrein in Wilp-Achterhoek langs de snelweg A1. Het gft-afval uit de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht wordt bij VAR verwerkt. Meer informatie en de animatie van de bouw kunt u hier zien. http://www.var.nl/algemeen/vergistinginstallatie.php
Kwaliteitscontrole bij de VAR
De VAR zet afval zoveel mogelijk om in bruikbare producten, zoals secundaire grondstoffen en energiedragers. Maar er blijven altijd restproducten over die moeten worden gestort. Daarom heeft de VAR een nieuw stortvak van ca. 2,7 ha. ingericht. Dit wordt in 2008 in gebruik genomen. EQC heeft de complete kwaliteitscontrole hiervoor uitgevoerd.


Concept gelijkwaardigheidsbeoordeling Geologger nog lang niet goed
Enviro Quality Control heeft in december 2007 samen met Afvalzorg Deponie, NV Afvalverwerking Het Friese Pad, C2 Rotterdam en Progeo Monitoring GmbH commentaar geleverd op het (concept) gelijkwaardigheids- beoordeling Geologger van het ENBB.
Het commentaar is kritisch. Samengevat stelden we:
•  Er zijn geen functionele eisen geformuleerd op basis waarvan de gelijkwaardigheidsbeoordeling is uitgevoerd. Dit is essentieel voor een verantwoorde beoordeling.
•  De criteria die wel zijn gehanteerd zijn deels onjuist, onvolledig of onnavolgbaar uitgewerkt.
Samen met het Ministerie van VROM en Bodemplus willen we graag werken aan de herziening van het Stortbesluit. Ook dat hebben we duidelijk gemaakt. We wachten op de reactie van het IPO, VROM en Bodemplus.


Nieuw percolaatbassin stortplaats Nauerna
De stortplaats Nauerna kreeg in 2007 een nieuw percolaatbassin. Het ligt op de plaats van het bestaande percolaatbassin I. Afvalzorg gaf opdracht voor het nieuwe bassin. Bij de aanleg is 2 mm HDPE-folie gebruikt. Het bassin heeft een inhoud van 14.000 m². EQC heeft de kwaliteitscontrole uitgevoerd.
 


EQC spreekt op Duits symposium
Na een succesvol symposium in 2005 is in januari 2008 voor de tweede keer bij Progeo een symposium gehouden. Hierbij stond de nieuwe Duitse wetgeving voor stortplaatsen centraal, de zogenaamde "Intergrierte Deponieverordnung, IDepv" . Daarin is vastgelegd dat een tijdelijke afdichting met een lekdetectiesysteem gelijkwaardig is aan een definitieve afdichting. Ook de laatste productontwikkelingen en uitgevoerde projecten werden gepresenteerd.


Open dag Het Friese Pad
Stortplaatsbeheerders, het bevoegd gezag en advies-bureaus waren op 31 oktober welkom voor een open dag, op initiatief van NV Afvalverwerkingbedrijf Het Friese Pad. De directeur van Het Friese Pad, de heer A. Smit, kon circa 70 belangstellenden begroeten in het Van der Valk Hotel. Na een terugblik en het nemen van het besluit om een enkelvoudige afdichting (kunststoffolie) met het lekdetectiesysteem Geologger toe te passen werden de bezoekers per bus naar het werk vervoerd. Hier kregen zij een rondleiding. Na afloop was er een gezellig samenzijn in de bar van het hotel.
Download hier de presentatie van Oranjewoud.
 

De bezoekers kwamen met de bus naar de stortplaats


Audit door Raad voor Accreditatie
Op 5 november heeft de Raad voor Accreditatie de jaarlijkse audit bij EQC uitgevoerd. De vakdeskundige heeft hiervoor een bezoek gebracht aan de stortplaats Het Friese Pad.
Hij heeft tijdens deze audit geen enkele afwijking vastgesteld in het kwaliteitssysteem van EQC, wat betekent dat EQC haar accreditatie heeft behouden.
 

De vakdeskundige Dipl-Ing. R. Witte en Andries Steerenberg tijdens de audit.


EQC accommodatiesponsor van Klein Galgenwaard
Enviro Quality Control ondersteunt de Stichting Klein Galgenwaard waarvan de (oud) FC Utrecht speler Jean-Paul de Jong de initiator en motivator is. EQC vind het belangrijk dat ook zwakkeren in onze samenleving een kans krijgen. De Stichting Klein Galgenwaard wil met name voor achtergestelde groepen in de regio Utrecht sportbeoefening toegankelijk maken en deze groepen door middel van sport weer nadrukkelijker en op een positieve wijze betrekken bij het maatschappelijke proces. Voor meer informatie zie www.kleingalgenwaard.nl


Jean-Paul de Jong met Andries Steerenberg bij de Stichting Klein Galgenwaard


Waterberging in kassengebied Californië te Horst
Het nieuwe kassengebied Californië in Horst heeft 43.000 m² waterbergingbassins. In opdracht van Arcadis heeft EQC er de kwaliteitscontrole uitgevoerd. Voor de bassins is een 1,5 mm dikke gecertificeerde HDPE-folie gebruikt.
Symposium Progeo op 22 en 23 januari 2008
Na een succesvol symposium in 2005 wordt nu in januari 2008 voor de tweede keer bij Progeo een symposium gehouden. Hierbij staat de nieuwe Duitse wetgeving voor stortplaatsen centraal, de zogenaamde "Intergrierte Deponieverordnung, IDepv".
Daarin is vastgelegd dat een tijdelijke afdichting met een lekdetectiesysteem gelijkwaardig is aan een definitieve afdichting. Ook de laatste productontwikkelingen en uitgevoerde projecten worden gepresenteerd.
Voor meer informatie en aanmelding zie de site van Progeo.


Officiële start werk Het Friese Pad
Op 30 mei verrichte president-commissaris Wubbo de Raad de offici�le start van het werk Het Friese Pad. Hij sloeg een gat in de afdeklaag, en toonde zo symbolisch het belang van het lekdetectiesysteem.

Enviro Quality Control verzorgt de kwaliteitscontrole bij de aanleg van in totaal 215.000 m² boven- afdichtingsconstructie. Dit wordt een enkelvoudige afdichting (kunststoffolie) met het lekdetectiesysteem Geologger. Na de afdichting wordt op de voormalige stortplaats een golfbaan aangelegd.


De media besteedden ruim aandacht aan de feestelijke opening. Sander Smit, de directeur van Het Friese Pad, was te zien bij Omroep Flevoland. Dit interview is te zien op: http://www.omroepflevoland.nl/662aed20-4c33-4f2e- 86f8-ef4375db007d.aspx?newsId=18380

Ook de kranten hebben diverse artikelen gepubliceerd. Lees het commentaar in De Stentor.


Een poster van de werkzaamheden met alle partners erop is te downloaden: posterfriesepad.pdf


Uitbreiding stortplaats Noord-Midden Zeeland
In opdracht van Arcadis heeft EQC de kwaliteitscontrole uitgevoerd van de 21.000 m² uitbreiding van de onder-afdichting op de stortplaats Noord-Midden Zeeland te Nieuwdorp.Kwaliteitscontrole lasverbindingen op de bouwplaats
EQC hanteert voor de kwaliteitscontrole van de lasver-bindingen de vernieuwde DVS-richtlijnen [2006]. Met behulp van een eigen gekalibreerde mobiele trekbank stellen we de afpelsterkte van de lasverbinding vast en berekenen we of deze voldoet aan de DVS-eisen. Regelmatig blijken lasverbindingen niet te voldoen aan deze eis.Bezoek Het Friese Pad
Aan de poort van de stortplaats Het Friese Pad wappert altijd de EQC vlag. Deze is vanaf de snelweg A6 ten hoogte van afslag 15 goed zichtbaar.

Als u eens een keer bij de afdichting van deze stortplaats wilt kijken kunt u zich via mail@eqc.nu aanmelden. We stellen dan samen een passende datum vast.


Geologger op de C2 Deponie
C2 Rotterdam BV heeft de beoordeling aangevraagd van de geschiktheid van Geologger in een bovenafdichting van de stortplaats C2 Maasvlakte. Geologger dient daar als alternatief voor een leksignaleringsconstructie die bestaat uit een controle-zandlaag en een systeem van leksignalering.
Op 6 februari 2007 nam het Expertisenetwerk Bodembescherming (ENBB) die eerste adviesaanvraag in behandeling. Het ENBB adviseert over gelijkwaardigheid en duurzaamheid van alternatieve technieken, methoden en materialen voor toepassing als milieubeschermende voorziening op stortplaatsen.
Provincie Flevoland scoort excellent met Geologger
De VROM-Inspectie prijst de provincie Flevoland omdat zij innovatie ondersteunt door in te stemmen met het gebruik van het elektronisch lekdetectiesysteem Geologger voor het afdichten van stortplaats Het Friese Pad.
Hierdoor kan binnen acht dagen worden gereageerd op lekkage. Bij een minerale afdichting kan het wel 25 jaar duren voor een lek geconstateerd wordt. De Inspectie beschouwt elektronische lekdetectie als nazorg van stortplaatsen als een voorbeeld voor andere provincies. Zie voor het persbericht:
http://www.almerenu.nl/Home/&/8833/
Het volledige rapport staat op de site van VROM


Onderzoek levensduur minerale afdichtingslagen
Op het vorig jaar gehouden 17e N�rnberger Deponieseminar zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd van een drie jaar durend onderzoek van zeven proefvakken voor een alternatieve minerale afdichting in een bovenafdichting.
Hier zijn onder andere een bentonietmat, Trisoplast en de ML40 toegepast. Er is een duidelijk verschil te zien tussen de verschillende materialen in de toenemende doorlatendheid. Opmerkelijk is dat de resultaten van Trisoplast ontbreken. Het onderzoek zal de komende twee jaar nog worden voortgezet. De gepresenteerde resultaten zijn hier te downloaden


Symposium Sardinië 2007
Voor alweer de elfde keer wordt van 1 � 5 oktober 2007 op Sardinië het International Waste and Landfill Symposium gehouden. Voor informatie en aanmelding:
www.sardiniasymposium.it


Opdracht kwaliteitscontrole stortplaats
Het Friese Pad

Enviro Quality Control heeft opdracht gekregen voor de kwaliteitscontrole bij de aanleg van in totaal 215.000 m2 bovenafdichtingsconstructie . Dit wordt een enkelvoudige afdichting (kunststoffolie) met het lekdetectiesysteem Geologger.
Na de afdichting wordt op de voormalige stortplaats een golfbaan aangelegd.Storten weer toegenomen
Cijfers over de afvalsector in Nederland zijn te vinden op een poster die de Vereniging Afvalbedrijven in oktober 2006 heeft gepubliceerd. Die poster kan hier worden gedownload. Ook in het Jaarbericht 2005 van de Vereniging Afvalbedrijven zijn kengetallen over sector opgenomen.
Download hier de poster in PDF-formaat


Zandscheidingsbekkens Slufter gebruiksklaar
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de zandsedimentatiebekkens in gebruik genomen. Deze drie bekkens met een totale oppervlakte van 75.000 m2 zijn voorzien van het lek-detectie-systeem Geologger. Tijdens en na de bouwfase zijn elf beschadigingen in de folie vastgesteld. Voor meer informatie kijk op www.portofrotterdam.nl


Inspectie lasmethoden op de bouwplaats
EQC heeft in 2006 ervaringen opgedaan in het testen van lasverbindingen met een mobiele trekbank op de bouwplaats in overeenstemming met de richtlijn DVS 2226. Hieruit bleek dat een groot aantal lasverbindingen niet aan de gestelde afpelsterkte voldeed. Dit had veelal te maken met een onjuiste afstelling van de lasmachines. Ook waren temperatuur, snelheid en aandrukkracht niet altijd goed ingesteld. Door deze extra inspectiemethode kan zekerheid worden verkregen over de kwaliteit en de afpelsterkte van de lasverbindingen voordat deze worden uitgevoerd.


Geologger lokaliseert gaten in afdichting Schoteroog
Bij baggerwerkzaamheden in de grachten van Haarlem zijn een aantal granaten gevonden, die tot explosie zijn gebracht door EOD op de voormalig stortplaats Schoteroog. Met behulp van het lekdetectiesysteem Geologger is vastgesteld dat de folie een aantal gaten vertoonde. Deze zijn door de Cofra gerepareerd. Klik hier voor meer infoTerugblik symposium kwaliteit met zekerheid
Op 9 juni, de dag van de start van het WK2006 vond het symposium " Kwaliteit met zekerheid" plaats. De presentatieruimte van het nieuwe gebouw van Afvalzorg was overvol voor dit door EQC georganiseerde symposium. Gemist? Of nalezen? Download de presentaties hier

De slogan "Kwaliteit met Zekerheid" die EQC hanteert is het verkrijgen van Kwalitatief hoogwaardige inspecties met de zekerheden die opgesloten zitten in de accreditatie [I88] van EQC door de Raad van Accreditatie, zoals type A inspectie-instelling, hoog opgeleid personeel en een aansprakelijkheidsverzekering. Meer info hierover op onze site www.eqc.nu en www.rva.nl


Trimble GPS-systeem
EQC beschikt over een Trimble R8 GPS-systeem. Hiermee kunnen de te inspecteren objecten, zoals de kunststoffolie, repararaties en doorvoeringen eenvoudig worden ingemeten. De positie van alle foliebanen, de langs- en dwarslassen, zijn hierdoor digitaal vastgelegd. Deze gegevens zijn de basis voor een revisietekening en kunnen ook gebruikt worden voor het bepalen van de hoeveelheden. www.geometius.nl


Progeo News
Progeo de producent van het lekdetectiesysteem Geologger, voor stortplaatsen en Smartex voor dakconstructies brengt periodiek een newsbrief uit. Deze is hier te downloaden.
In de newsbrief wordt o.a. melding gemaakt dat Progeo een meerderheidsbelang heeft verworven in het bedrijf Sensor. Daarnaast heeft de onderneming Progeo Monitoring GmbH per 15 oktober 2006 het ISO 9001:200 certificaat.


Enviro Quality Control organiseert op vrijdag 9 juni 2006 Symposium "Kwaliteit met zekerheid"
Nazorg van stortplaatsen wordt steeds belangrijker. Al bij het ontwerp en aanleg moet rekening gehouden worden met: kwaliteitseisen en -controle op materialen en bij aanleg en nazorg op de constructie van de afdichting.
Vertrouwen op kwaliteit is niet genoeg. Hoe bouw je zekerheid in?

Klik hier voor meer informatie over het symposium.


Enviro Quality Control geaccrediteerd inspectieorgaan
Andries Steerenberg, eigenaar-directeur van Enviro Quality Control, ontving op 26 oktober 2005 het accreditatiecertificaat van zijn bedrijf op de inspectienorm NEN-EN-ISO/IEC 17020, I188 uit handen van de directeur van de Raad voor de Accredidatie.


Enviro Quality Control is de eerste en enige in Nederland die geaccrediteerd inspectiewerkzaamheden uitvoert op afdichtingen van vuilstorten en reststofbergingen. "De accreditatie is een erkenning van onze gedrevenheid om de hoogst haalbare kwaliteit te bereiken", vindt Steerenberg.


Eigenschappen bentonietmat op AVI-bodemas blijven zeer langdurig stabiel
In een geluidswal aan de A12 van Den Haag naar Utrecht is in 650.000 ton vuilverbrandingsslakken (AVI-bodemas) gebruikt. AVI-bodemas mag volgens het Bouwstoffenbesluit als categorie II-bouwstof worden toegepast. Om de omgeving te beschermen tegen het uitlogen van de AVI-bodemas werd deze door een bovenafdichting voorzien, bestaande uit een bentonietmat en daaroverheen een geomembraan. De bentonietmat ligt direct op de AVI-bodemas. Om de toestand en de eigenschappen van de bentonietmat evenals de mogelijke veranderingen daarin door het langdurige contact met de AVI-bodemas te onderzoeken, werden er tweemaal opgravingen gedaan: respectievelijk twee jaar en vijf jaar na de bouw. Er werden monsters van de bentonietmat genomen en in het laboratorium onderzocht. Daaruit bleek dat er binnen deze tijdspanne geen veranderingen waren opgetreden en dat het bentoniet en was zoals bij inbouw een natuurlijk natriumbentoniet die nog steeds een zeer geringe waterdoorlatendheid heeft.
Download hele artikel (pdf - 456 kB)